Husorden afdeling 316-0 Houmannshus
Vedtaget på afdelingsmøde d. 18. februar 2019

LEJERBO | HUSORDEN FEBRUAR 2019

Husorden for afd. 316-0, Horsens.
 

Houmannsgade, Nygade, Lille Nygade, 

Gl. Jernbanegade, Stjernholmsgade og Fabriksvej.
I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo.
Netop fordi hver afdeling består af mange beboere, er det vigtigt, at alle tager hensyn til hinanden. På denne måde sikres det, at afdelingen er et sted, hvor der er masser af trivsel og rart at være.
Husordenen er regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.
Husordenen er et sæt ordensregler, der gælder både for lejeren, lejerens husstand og andre, fx gæster og lignende. Hvis en af disse groft overtræder husordenen, kan det i yderste fald føre til, at alle i husstanden sættes ud af lejemålet.
Husordenen kan ændres, hvis beboerne ønsker det og stemmer ændringen igennem på et afdelingsmøde.


Affald
Der i afdelingen molokkere og affald skal dermed sorteres i 4 fragmenter, jf. pjecen: Sortér mig vel.
Restaffald : f.eks. plastposer, tandpastatuber, mælkekartoner, slikposer, bleer, pizzabakker
Puttes i skraldepose, lukkes og i restaffald.
Madaffald: f.eks. æggeskaller, kaffefilterposer, pizza, æbleskrog, afskårne blomster, kød
Puttes i posen, lukke og i madaffald.
Papiraffald: f.eks. blade, aviser, kuverter, bøger, kasse hvor der har været morgenmad i pose.
Smides direkte i beholderen til papir. (skal ikke puttes i affaldsposer.)
Emballageaffald – metal, hård plast og glas.
f.eks. vinflaske, tomme skyllede maddåser (sodavand, mad), plastdunke (flydende vaskemiddel, sæbe og lign.)
smides direkte i beholderen til emballageaffald (skalikke puttes i affaldsposer)
Pjecen ”Sorter mig vel” findes på Horsens Kommunes hjemmeside. Kan også fås ved henvendelse til Lejerbos Servicecenter.
Større ting så som borde, stole, vaskemaskine m.m. skal man selv afleverer på kommunens genbrugsplads.

Antenne/Parabol
Du er altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret i din afdeling for at få vejledning.
Det er ikke tilladt at opsætte paraboler.

Altaner
Hvis dit lejemål har altan, er du velkommen til at opsætte altankasser. Altankasser må dog – af hensyn til sikkerheden – kun anbringes inde på altanen. Altanen bør jævnligt rengøres, og afløbet holdes rent. Af hensyn til afdelingens ydre fremtræden må du kun tørre tøj under rækværkets højde, ligesom altanen ikke må benyttes til opbevaring af affald.
Badning og brug af rindende vand
For at sikre mest mulig nattero, henstiller vi til, at du begrænser badning og anden brug af rindende vand så meget som muligt i tidsrummet imellem kl. 23.00 – 06.00.
Hvis du bliver opmærksom på utætte eller støjende haner og cisterner, skal du kontakte afdelingens ejendomskontor så hurtigt som muligt.


Barnevogne/klapvogne
Du må gerne tage barnevogne og klapvogne med ind i boligen – men du må af hensyn til brandfare og sygetransport ikke parkere dem i trappeopgange og under trapper.

Bilvask
Hvis der er etableret vaskeplads på afdelingens område, er du velkommen til at benytte denne.
Hvis der ikke er etableret vaskeplads, henvises til den nærmeste tankstation.

Depotrum, fælleslokaler og -arealer
Til hver af afdelingens boliger er der knyttet et depotrum, som du kan benytte til at opbevare personlige effekter. Kælderrum skal være aflåst, og der må ikke opbevare ting, som ved lugt og brandfare, er til gene for de øvrige beboere.
Du er også velkommen til at benytte afdelingens øvrige fælleslokaler og - arealer. Det kan være cykelkælder, beboerrum, hobbyrum, pulterrum og loftsrum. Disse skal dog altid efterlades aflåste for at sikre, at hærværk, ildspåsættelse og tyveri undgås.

Forbedringer og forandringer
Du har ret til at foretage visse ændringer og forbedringer i din bolig. Ønsker du at gøre brug af denne ret, skal du kontakte dit lokale Lejerbo-kontor.

Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke afbrændes i lejemålet og på altaner.
Du kan få mere at vide om reglerne for fyrværkeri i Politivedtægten og i Lov om Fyrværkeri.

Grill
Hvis der er have til din bolig, er det tilladt at grille her. Det er tilladt at bruge grill på afdelingens fællesarealer. Hvis afdelingen har særligt afmærkede grillarealer, skal du bruge disse.
Ved brug af grill skal du tage fornødent hensyn til afdelingens øvrige beboere, og brandvedtægterne skal overholdes.
Det er ikke tilladt at bruge grill indendørs og på altaner.

Grønne arealer
Det er i beboernes fælles interesse, at ejendommen og de tilhørende fællesarealer har det bedst muligt.
Det er derfor vigtigt, at afdelingens beboere udviser nænsomhed over for beplantninger og græs. På denne måde bevares de pæne arealer, og samtidig holdes omkostningerne til vedligeholdelse nede.

Haver
Er der have til din bolig, er det dig, der skal ren- og vedligeholde haven. Det kan du læse mere om i afdelingens vedligeholdelsesreglement. Hvis du ikke opfylder din ren- og vedligeholdelsespligt, sørger Lejerbo for ren- og vedligeholdelsen for din regning.
Du må ikke foretage forandringer eller forbedringer uden for det lejede (i haven eller andre steder) før du har fået Lejerbos godkendelse. Er der vedtaget et råderetskatalog i afdelingen, kan du der læse mere om, hvad du må.

Husdyr
Gældende for UNGDOMSBOLIGER:
Der må IKKE holdes husdyr (hund og kat) i ungdomsboligerne, men man må holde små dyr, f.eks. fugle og marsvin, så længe det ikke generer naboerne.

Gældende for: Houmannsgade, Nygade, Postgården (gl. Jernbanegade) og Lille Nygade.
Det er tilladt at holde almindelige kæledyr. Der må således holdes småfugle (op til 20 stk.), små gnavere i bur, dog ikke kaniner, samt 1 kat eller 1 hund max skulderhøjde 35 cm.
Krybdyr som f.eks. slanger, firben, skorpioner og skildpadder er ikke kæledyr, og derfor ikke tilladt i boligen.
Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan opfattes som farlige skadedyr eller giftlige, som f.eks rotter.
Det er tilladt at have et akvarium på op til 300 liter.


Følgende hunderacer er ikke tilladt: Amstaff, Bullmaskif, Bullterrie, Dogo, Agentino. Doge de Bordeaux. American Bull Terrie, Pitt bull Terrie og Toca Inu, samt krydsninger hvor blot en af disse racer indgår.
Skriftlig tilladelse til at have hund eller kat skal indhentes på Servicecentret, Flintebakken 36., Horsens.
Dyrene må ikke være generende for omgivelser ved f.eks. deres opførsel. Lugt eller støj – herunder gøende hunde.
Gældende for Arentzminde (Stjernholmsgade).
Det er ikke tilladt at holde husdyr, men man må gerne holde små dyr, for eksempel fugle og marsvin, så længe det ikke generer naboerne.

Gældende for Oriens Hus
Det er tilladt at have en huskat til gavn for alle beboere på plejecentret. Det er dog ikke tilladt for den enkelte beboer, at have husdyr.

Knallerter, scootere og cykler
Knallerter, scootere og cykler skal parkeres i de stativer og rum, som afdelingen har reserveret til formålet.
Af hensyn til sikkerheden skal knallerter, scootere og cykler trækkes på afdelingens gangstier og gårdareal.

Leg og boldspil
For at sikre trivsel for alle i afdelingen er det vigtigt, at leg og boldspil kun foregår på legearealerne og ikke på trapper, lofter og i kældre.

Maskiner
Maskiner som vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere, boremaskiner, støvsugere og køkkenmaskiner afgiver støj, som vil kunne genere dine naboer.
Af hensyn til natteroen må maskiner kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 20.00. Boremaskiner og andre meget støjende maskiner dog kun i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 19.00.

Musik
Musikanlæg, tv, musikinstrumenter samt musikudfoldelse i øvrigt må ikke være til gene for de øvrige beboere, samt at der udvises mere hensyn tilde øvrige beboere fra kl. 18.00-08.00. Der skal være ro overfor andre naboer kl. 23.00-08.00 i form af musik og råben og skrigen.
Ønsker man at holde fest, anbefales det at man lejer fælleshuset.

Parkering
Der er i langt de fleste afdelinger anlagt parkeringspladser på området, som du kan benytte.
Det er ikke tilladt at parkere trailere på parkeringspladserne eller på fællesarealer.
Køretøjer over 3500 kg må ikke parkeres på bebyggelsens område.
Der må ikke køres og parkeres på stianlæg og græsarealer eller i gården (gældende for Houmannshus)
I Houmannshus er der 3 handicappladser, som må bruges af biler med lovlig handicap-skilt og P-tilladelse fra Lejerbo.

Rygning
I mange afdelinger er der opstillet askebægre på fællesarealerne. Vi henstiller til, at du benytter disse askebægre ved rygning udendørs, således at udearealerne fremstår renholdte og fri for affald. Du må ikke ryge på indendørs fællesarealer, hverken i depotrum, på loftsrum, i fællesvaskeri eller på trappearealer og kældergange.

Skader på glas og kummer/vandskade
Hvis der opstår skader på glas (vinduer/døre), toiletkummer eller andet, skal du anmelde dette til afdelingens Servicecenter, Flintebakken 36.
Afdelingen er glas- og kummeforsikret.
Opstår der vandskade, skal du hurtigst muligt anmelde det til Servicecentret. Vandskade på dine private ejendele som følge af rør- eller radiatorsprængninger eller anden tilfældig indtrængen af vand er ikke dækket af afdelingens forsikringer, men skal dækkes af din indboforsikring.

Skateboards, rulleskøjter med videre
Skateboards, rulleskøjter og lignende legetøj med hjul under afgiver støj, som vil kunne genere dine naboer. Disse må derfor ikke benyttes indendørs i afdelingen.

Skadedyr
I Lejerbo har vi en aftale med et firma, der er specialiseret i at bekæmpe skadedyr af enhver art. Hvis du ser eller hører skadedyr eller opdager efterladenskaber, som du mener, kan stamme fra skadedyr, skal du henvende dig på ejendomskontoret.

Støj
I en boligafdeling kan det ikke undgås, at man kan høre lyde fra de øvrige lejemål.
De generelle regler er, at støjende adfærd til gene for de øvrige beboere skal undgås, og du skal udvise almindeligt hensyn til omgivelserne.

Trapper opgange og kældergange
Af hensyn til sygetransport og redningsarbejde ved brand er det vigtigt, at kældergange, indgangspartier og trappeopgange er lette at passere. Du må derfor ikke stille fodtøj, barne- og klapvogne, legetøj, cykler eller andet på trapper, i indgangspartier eller i kældergange.
Det er ikke tilladt at tørre tøj på svalegange og trappeopgange, ligesom det heller ikke er at henstille effekter f.eks. cykler, barnevogne, stole, borde, reoler o.lign
Svalegange, kældergange og trappeopgange er brand- og flugtvej.

Vaskeri
Du er velkommen til at benytte afdelingens fællesvaskeri. Hvis der er mulighed for at reservere tid, er det vigtigt, at du overholder din vasketid af hensyn til de øvrige beboere.
Vaskeriet skal altid efterlades ryddeligt.
Fejl ved maskiner eller andre uregelmæssigheder skal straks meddeles ejendomskontoret.

LEJERBO | HUSORDEN FEBRUAR 2018

Husorden for afd. 316-0, Horsens.
 

Houmannsgade, Nygade, Lille Nygade, 

Gl. Jernbanegade, Stjernholmsgade og Fabriksvej.

Afd: 316-0

Kontakt

Houmannsgade 46G 1.sal

8700 Horsens

+45 26 27 62 81